Bendición del nuevo convento en Pariacoto

Bendición del nuevo convento en Pariacoto

El evento tuvo lugar en Pariacoto 4 de diciembre de 2023. El carácter, del mismo, fue bastante cameral (contaba 28 personas).

Las celebraciones en Pariacoto comenzaron a las 8:00 con laudes y oficio de lectura. Después desayuno y a las 11:00 la Santa Misa. La Eucaristía, celebrada en la capilla de los Mártires, comenzó con la bienvenida espontánea del guardián del lugar a todos los participantes, mencionando prácticamente a cada uno por su nombre y país de origen. Padre Carlos Trovarelli, presidente de la Misa subrayó que era un evento muy familiar. Casi todos los allí presentes eran misioneros, como los mártires. Cuando uno piensa en ellos surge una cierta mezcla de sentimientos, porque nunca el ser humano se acostumbra al martirio. Entregar su propia vida nunca es un amor improvisado, sino un amor de elección. Dieron sus vidas y comenzaron algo que continúa hasta el día de hoy. “Hoy nos reunimos para consagrar el convento”-añadió, pero estos muros no son los más importantes. Un convento no son solo paredes, sino es una misión que, a la vez, es una manifestación de la dedicación de personas concretas… Los muros son algo secundario”. A la oración de los fieles se añadió la invocación por Cecilia, la tía de p. Zbigniew Strzalkowski, que acaba de fallecer y el día 4 de diciembre tuvo lugar su entierro.

Al terminar la Misa, después de agradecimientos por parte de guardián, la Embajadora, Magdalena, expresó su alegría por la oportunidad de poder acompañar estos eventos y donar de parte de la embajada, la exposición en honor a los Mártires. En seguida, monseñor Stanisław Doblaszewicz, compartió un recordó de su primera celebración navideña con los Mártires en Pariacoto. Éste no era el Pariacoto de hoy aquella iglesia, fue oscura y pequeña comparada con la actual. Pero en estos hermanos se podía ver la alegría de llegar a su destino, a su misión: irradiaba de ellos la alegría del Evangelio. La noticia de su asesinato lo sorprendió, el 9 de agosto de 1991 ya en Bolivia. Alrededor de las cuatro de la mañana recibió una llamada telefónica de Szymon Chapiński: «Anoche mataron a Zbigniew y a Miguel». Al obispo lo siguió con su discurso Padre Provincial, subrayando que aunque todos allí se reunieron para consagrar un nuevo convento, este evento tiene un significado más profundo. “Ello confirma-continuaba- la siguiente etapa de nuestra presencia en Pariacoto y Perú. Miguel y Ziby, dando sus vidas, comenzaron nuestra presencia y misión, y nosotros, como franciscanos, la continuaremos hasta donde lo sea posible…” Usó, también la analogía evangélica del Monte Tabor donde tres apóstoles expresaron su deseo de construir tres tiendas. Las tiendas en la montaña… A semejanza de ellos los franciscanos construyeron una carpa entre estas montañas de Pariacoto para decir, como Apóstoles, que “les gustaría estar aquí”. “Que este lugar sea como la Porciúncula” -terminó con estilo de oración. “Por favor oren aquí, hermanos, para que los Mártires intercedan por todos los misioneros de nuestra orden”

 

Terminada la Misa, se llevó a cabo, inauguración de la exposición dedicada a los Mártires, donada por la Embajada de Polonia en Perú, representada por la Embajadora Magdalena Śniadecka – Kotarska.

A continuación, todos los integrantes subieron al convento para bendecir las partes, del mismo y unas cruces para las habitaciones preparadas por el P. Adam Stasicki.

La celebración terminó con el almuerzo y mientras todos disfrutaban del plato regional, se presentó una breve historia del proyecto de construcción, justificación de este y las esperanzas para el futuro proyecto (finalización de otra parte para peregrinos con sala multimedial, cafetería y tienda de souvenirs (estado actual de este edificio se quedó en obra gruesa). En cambio, en el futuro (en las salas del ala 3 del antiguo convento donde vivía la primera comunidad) se desarrollará el museo de los mártires.

 

Después de una breve pausa para el almuerzo, los participantes del evento acudieron a la oración de la sexta y luego se dirigieron en autobús a Pueblo Viejo para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia en el lugar del martirio de los hermanos Martires. Luego todos se dirigieron a Chimbote para celebrar al día siguiente la inauguración de la iglesia dedicada a los Mártires de Pariacoto en las instalaciones de la casa de retiros «Paz y Bien».

¡Qué Dios bendiga los caminos de todos los invitados y los colma con sus dones!

 

   

 

Entre los participantes de las celebraciones: P. Carlos Trovarelli/General, P. Dariusz Mazurek/Wlochy – asistente gen. de las misiones, P. Radostaw Długi /Alemania, P. Zdzisław Kijas/Italia (teólogo, profesor de ciencias teológicas, decano de la Pontificia Facultad de Teología de San Pedro y Seraficum en Roma, profesor académico de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Juan Pablo II), P. Tadeusz Pobiedziński/Paraguay, Zbigniew Strzałkowski de EE. UU (Primo de beato Zbigniew Strzalkowski), Mon. Stanislaw Dowłaszewicz/ Obispo auxiliar- Bolivia, P. Marian Gołąb /Provincial-Cracovia, P. Andrzei Łaniecki – Legnica, Sra. Romana Wysoczańska/hermana de p. Jarosław, Hermana Bárbara… una misionera polaca que trabaja en Pachacutec-pueblo joven de Lima, P. Marek Dubanik/Paraguay, Hermanos de Moche (Perú) Jorge Cartaguena y Luis Huaricallo, P. Vicente Imhof (provincia alemana-Puno y sus alrededores), P. Lucjan Szczepański/Guardián de Chimbote, Sra. Magdalena Śniadecka–Kotarska /embajadora de Polonia, con un conductor-guardia de seguridad, P. Jacek Lisowski/ Delegado – Perú, Miembros de la comunidad de Pariacoto: Padres: Rafał Dryjanski, Adam Stasicki, Bogdan Plawecki, gente local de Pariacoto y dos choferes.

 

 

Poświęcenie nowego klasztoru w Pariacoto

Wydarzenie odbyło się w Pariacoto, 4 grudnia 2023 roku. Miało dość kameralny charakter (brało w nim udział 28 osób).

Uroczystości w Pariacoto rozpoczęły się o godz. 8.00 modlitwą jutrzni i nabożeństwem godziny czytań. Następnie miało miejsce śniadanie i o 11:00 Msza św. Eucharystia celebrowana w Kaplicy Męczenników rozpoczęła się od spontanicznego powitania przez gwardiana miejsca wszystkich uczestników, wymieniając praktycznie każdego z imienia i kraju pochodzenia. Ojciec Carlos Trovarelli, przewodniczący Mszy św., podkreślił, że było to wydarzenie bardzo rodzinne. Prawie wszyscy obecni byli misjonarzami, podobnie jak męczennicy. „Kiedy się o nich pomyśli, pojawia się pewna mieszanka uczuć, ponieważ człowiek nigdy nie przyzwyczaja się do męczeństwa. Oddanie własnego życia nigdy nie jest miłością improwizowaną, ale miłością wynikającą z wyboru. Oddali swoje życie i rozpoczęli coś, co trwa do dziś. „Dzisiaj zbieramy się, aby poświęcić klasztor” – dodał, ale nie te mury są najważniejsze. Klasztor to nie tylko mury, to misja, która jest jednocześnie przejawem poświęcenia konkretnych ludzi… Mury to coś drugorzędnego.” Do modlitwy wiernych zostało dodane wezwanie za Cecylię, ciotkę ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, która właśnie zmarła, a jej pogrzeb odbył się dokładnie 4 grudnia.

Na zakończenie Mszy św., po podziękowaniu gwardiana wspólnoty w Pariacoto, pani Ambasador Magdalena Śniadecka – Kotarska, wyraziła radość z możliwości towarzyszenia tym wydarzeniu i przekazania w imieniu ambasady wystawy ku czci Męczenników. Następnie biskup Stanisław Doblaszewicz podzielił się wspomnieniem swoich pierwszych uroczystości Bożego Narodzenia z Męczennikami w Pariacoto. „To nie było dzisiejsze Pariacoto. Kościół ten był ciemny i mały w porównaniu z obecnym. Ale w tych braciach widać było radość z dotarcia do celu, ich misji: promieniowała od nich radość Ewangelii. Wiadomość o morderstwie zaskoczyła go 9 sierpnia 1991 roku już w Boliwii.” Około czwartej nad ranem odebrał telefon od ojca Szymona Chapińskiego: „Wczoraj w nocy zabili Zbigniewa i Michała”. Ojciec Prowincjał w swoim przemówieniu, podkreślił, że choć wszyscy zgromadzili się na konsekrację nowego klasztoru, to wydarzenie to ma głębszy sens. „To potwierdza – kontynuował – kolejny etap naszej obecności w Pariacoto i Peru. Michał i Zbyszek, oddając życie, zapoczątkowali naszą obecność i misję, a my, jako franciszkanie, będziemy ją kontynuować, dokąd tylko będzie to możliwe”. Posłużył się także ewangeliczną analogią do góry Tabor, gdzie trzech apostołów wyraziło chęć zbudowania trzech namiotów. «Namioty na górze… Podobnie jak oni, franciszkanie zbudowali namiot wśród gór Pariacoto, aby jak Apostołowie powiedzieć, że „chcą tu być”. Niech to miejsce będzie jak Porcjunkula” – zakończył w modlitewnym stylu- „Proszę, módlcie się tutaj, bracia, aby Męczennicy wstawiali się za wszystkimi misjonarzami naszego zakonu”.

Po Mszy świętej odbyła się inauguracja wystawy poświęconej Męczennikom, ufundowanej przez Ambasadę RP w Peru, reprezentowaną przez panią Ambasador. Następnie wszyscy członkowie udali się do klasztoru, aby poświęcić jego pomieszczenia oraz krzyże do pokojów gościnnych, przygotowane przez o. Adama Stasickiego.

Uroczystość zakończyła się obiadem, podczas którego wszyscy delektowali się regionalnym daniem. Przedstawiono w trakcie posiłku krótką historię budowy, jej uzasadnienie oraz nadzieje na przyszłość (ukończenie kolejnej części dla pielgrzymów z salą multimedialną, kawiarnią i sklepikiem z pamiątkami (stan obecny tego budynku: stan surowy). Natomiast w przyszłości (w pomieszczeniach trzeciego skrzydła starego klasztoru, w którym mieszkała pierwsza wspólnota), powstanie muzeum męczenników. Po krótkiej przerwie obiadowej, uczestnicy wydarzenia wzięli udział w modlitwie południowej, a następnie udali się autobusem do Pueblo Viejo, aby odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w miejscu męczeństwa Braci Michała i Zbigniewa. W końcu pojechali do Chimbote, aby następnego dnia świętować konsekrację pierwszego kościoła pod wezwaniem Męczenników z Pariacoto w obiektach domu rekolekcyjnego „Paz y Bien”.

Niech Bóg błogosławi ścieżki wszystkich gości i napełni ich swoimi darami!

 

Wśród uczestników uroczystości: 1.           Fr. Dariusz Mazurek/Włochy- asystent

 1. Fr. Radostaw Długi /Niemcy
 2. Fr. Carlos Trovarelli/general
 3. Fr. Zdzisław Kijas/Wlochy (teolog, profesor nauk teologicznych, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Piotra i Seraficum w Rzymie, profesor akademicki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieski Jan Paweł II)
 4. Fr. Tadeusz Pobiedziński/Paragwaj
 5. Zbigniew Strzałkowski/kuzyn USA
 6. Bp. Stanislaw Dowłaszewicz/biskup/ Boliwia
 7. Fr. Marian Gołąb /Prowincjal
 8. Fr. Andrzei Łaniecki – Legnica (dyrektor szkoly franciszkańsiej i internatu)
 9. Pani Romana Wysoczańska/siostra Jarosława
 10. Siostra Barbara… polska misjonarka pracująca na peryferiach Limy
 11. Fr. Marek Dubanik/ Paragwaj

13.14.        Fr. Bracia z Moche (Peru) Jorge Cartaguena y Luis Huaricallo

 1. Fr. Vincente Imhof (prowincja Niemiecka)

16.17       P. Magdalena Śniadecka– Kotarska /ambasador wraz z kierowcą-ochroniarzem

 1. Fr. Jacek Lisowski/ Delegat- Peru
 2. Czlonkowie wspólnoty z Pariacoto: Rafał Dryjanski, Adam Stasicki, Bogdan Plawecki

25       4 x miejscowych osób

27        2 x kierowcy

 1. Fr. Lucjan Szczepański/gwardian z Chimbote

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *