Celebraciones en la misión franciscana en Perú

Celebraciones en la misión franciscana en Perú

Los días 4 y 5 de diciembre tuvieron lugar tres celebraciones. Primera, de la consagración del convento de Pariacoto, cuya reconstrucción está a punto de finalizar; segunda, la consagración de la primera iglesia dedicada a los Beatos Padres Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski en la Casa de Retiros «Paz y Bien» de Chimbote; y en tercera celebración se llevó a cabo el I Congreso de los Beatos Mártires de la Diócesis de Chimbote bajo el lema: «Ser santos en tiempos de violencia». La fecha de la ceremonia coincidió con el octavo aniversario de la beatificación de los mártires.

Entre los participantes en estas celebraciones cabe mencionar a: Padre General de la Orden, Fr. Carlos Trovarelli, P. Provincial fr. Marian Gołąb, monseñor Stanisław Dowłaszewicz, embajador de la República de Polonia en Lima Magdalena Śniadecka-Kotarska, padre postulador general fr. Zdzisław Kijas, Asistente general para las Misiones, fr. Dariusz Mazurek, los hermanos de Paraguay, Alemania, Polonia, el señor Zbigniew Strzałkowski y la señora Romana Wysoczańska y los fieles de la parroquia de Lima y Pariacoto. En Pariacoto, gracias al talento constructivo de la comunidad local, se reconstruyó una parte importante del antiguo monasterio, dejando la parte utilizada diariamente por los bienaventurados mártires para crear un museo. El nuevo edificio del convento, donde actualmente viven los hermanos, está terminado y la parte destinada a sala multimedial, capilla y cuartos de servicio aún está en construcción. Sin embargo los trabajos de finalización de esta parte están muy avanzados. Dentro del plan de la visita, día previo a la ceremonia se organizó un recorrido por la misión Pariacoto, llegando a lugares ubicados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El 4 de diciembre, luego de la Eucaristía presidida y pronunciada por fr. Carlos Trovarelli, fue consagrada e inaugurada oficialmente la zona residencial. Mientras tanto, se inauguró una exposición dedicada a los mártires de Pariacoto, financiada por la Embajada de la República de Polonia en Lima, y ​​de la cual también se envió una copia idéntica a Chimbote. También hay que mencionar que los fondos para reconstruir el convento y adaptarlo a las necesidades del creciente culto a los beatos provinieron principalmente de Polonia, de donantes a quienes personas de los mártires son especialmente cercanas. 

Más sobre estas celebraciones:  video: https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/videos/729530742363595

A la mañana siguiente, durante la Santa Misa presidida por el Ordinario de la Diócesis de Chimbote, monseñor Ángel Ernesto Zapata Bances, fue solemnemente consagrada la iglesia dedicada a los Beatos padres Michał Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski en la Casa de Retiros «Paz y Bien». La construcción del templo, a pesar de la pande

mia y la crisis financiera relacionada, pudo completarse en poco tiempo principalmente gracias a la participación del padre Grzegorz Adamczyk, administrador del centro de retiro en nombre de la comunidad de Chimbote. Fue una gran celebración para los fieles asociados a este lugar, cuyo número crece constantemente.

Vídeo de la consagración de la iglesia: https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/videos/1059517542051499

En la tarde del mismo día se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Católica de ULADECH-Chimbote el primer congreso dedicado a la memoria de los Beatos Mártires de la Diócesis de Chimbote. Los participantes pudieron escuchar ponencias cuyos temas introdujeron el contexto político, social y eclesial del martirio de los beatos, y conocer el papel de padres Miguel, Zbigniew y Sandro en el camino hacia la santidad de todo cristiano. Sobre este tema dio una conferencia el padre Zdzisław Kijas, quien también dio su testimonio personal sobre el padre Miguel y Zbigniew, con quienes estudió en Cracovia, y sobre su proceso de beatificación, que tuvo lugar durante su período de trabajo en la Congregación para las Causas de los Santos. Mientras tanto, los testigos de la vida de los mártires compartieron sus testimonios y todos cantaron con entusiasmo varias veces el himno de la beatificación.

 

Damos gracias al Señor Dios por este tiempo de celebraciones conjuntas y pedimos a los Beatos Mártires de la Diócesis de Chimbote su intercesión para que fomenten en nosotros buenos frutos espirituales.
P. Jacek Lisowski OFMConv.

 

Uroczystości w misji Franciszkańskiej w Peru

W dniach 4 i 5 grudnia odbyły się uroczystości poświęcenia klasztoru w Pariacoto, którego przebudowa dobiega końca, konsekracji pierwszego kościoła pod wezwaniem Błogosławionych oo. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w Domu Rekolekcyjnym „Paz y Bien” w Chimbote, oraz I Kongres Błogosławionych Męczenników Diecezji Chimbote pod hasłem: „Być świętymi w czasach przemocy”. Data uroczystości zbiegła się z ósmą rocznicą beatyfikacji męczenników.

Wśród biorących udział w tych celebracjach, należy wymienić o. Generała Zakonu fr. Carlosa Trovarelli, o. Prowincjała fr. Mariana Gołąba, o. Bpa Stanisława Dowłaszewicza, Panią Ambasador RP w Limie Magdalenę Śniadecką-Kotarską, o. Postulatora Generalnego fr. Zdzisława Kijasa, Asystenta Generalnego ds. Misji fr. Dariusza Mazurka, braci z Paragwaju, Niemiec, Polski, pana Zbigniewa Strzałkowskiego i panią Romanę Wysoczańską oraz wiernych z parafii z Limy.

W Pariacoto, dzięki talentom budowlanym miejscowej wspólnoty przebudowano znaczną część dawnego klasztoru, pozostawiając część użytkowaną na co dzień przez błogosławionych męczenników w celu utworzenia muzeum. Nowy budynek klasztoru, w którym mieszkają obecnie bracia jest ukończony, natomiast część przeznaczona na salon multimedialny, kaplicę i pomieszczenia gospodarcze chociaż pozostaje w budowie, to prace nad wykończeniem tej części klasztoru są bardzo zaawansowane. W ramach wizyty, w dniu poprzedzającym uroczystość, zorganizowano objazd po misji Pariacoto, docierając do miejsc położonych na wysokości ponad 4 500 metrów n.p.m. Dnia 4 grudnia, po Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił słowo fr. Carlos Trovarelli, poświęcono i zainaugurowano oficjalnie część mieszkalną. W międzyczasie, dokonano również otwarcia wystawy poświęconej męczennikom z Pariacoto, którą ufundowała Ambasada RP w Limie, a której identyczna kopię przekazano również do Chimbote. Należy tez wspomnieć, że środki na przebudowę klasztoru i dostosowanie go do potrzeb rozwijającego się kultu błogosławionych pochodziły głównie z Polski, od ofiarodawców, którym postacie męczenników są szczególnie bliskie. Więcej o tych uroczystościach: https://martiresdelperu.org/bendicion-del-nuevo-convento-en-pariacoto/, oraz video: https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/videos/729530742363595

Następnego dnia z rana, podczas Mszy św., której przewodniczył ordynariusz Diecezji Chimbote ks. bp Angel Ernesto Zapata Bances, dokonano uroczystej konsekracji kościoła pod wezwaniem Błogosławionych oo. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego w Domu Rekolekcyjnym „Paz y Bien”. Budowa świątyni, pomimo pandemii i kryzysu finansowego z nią związanego, mogła być zrealizowana w krótkim czasie głównie dzięki zaangażowaniu o. Grzegorza Adamczyka, administratora centrum rekolekcyjnego z ramienia wspólnoty w Chimbote. Celebracja była wielkim świętem dla wiernych związanych z tym miejscem, których grono stale się powiększa. Video z konsekracji kościoła:

https://www.facebook.com/AnimazioneFrancescana/videos/1059517542051499

Po południu tego samego dnia, w auli Katolickiego Uniwersytetu ULADECH-Chimbote, odbył się pierwszy kongres poświęcony pamięci Błogosławionych Męczenników Diecezji Chimbote. Uczestnicy mogli wysłuchać referatów, których tematyka wprowadzała w kontekst polityczno-społeczno-eklezjalny męczeństwa błogosławionych, oraz zapoznać się z rolą błogosławionych w drodze do świętości każdego chrześcijanina. Referat na ten temat wygłosił o. Zdzisław Kijas, który dał również osobiste świadectwo o oo. Michale i Zbigniewie, z którymi studiował w Krakowie oraz o ich procesie beatyfikacyjnym, który przypadł na jego okres pracy w Kongregacji do Spraw Świętych. W międzyczasie, świadkowie życia męczenników podzielili się swoimi świadectwami a wszyscy, kilkakrotnie, z entuzjazmem odśpiewali hymn beatyfikacji.

Dziękujemy Panu Bogu za ten czas wspólnych celebracji i prosimy Błogosławionych Męczenników Diecezji Chimbote o wstawiennictwo, by przyniosły one dobre owoce duchowe.

Fr. Jacek Lisowski OFMConv.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *